Algemene voorwaarden


Voorwaarden Arkance Systems Nederland

1                                    ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1. Definities 

1.1 

In deze algemene voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd: 

Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie Arkance Systems Netherlands B.V. een Overeenkomst heeft gesloten. 

Dienst(en): op grond van een Overeenkomst door Leverancier te verrichten werkzaamheden, waaronder mogelijk ook begrepen het verrichten van trainingen. 

Formulier: elektronisch document waarin een nadere specificatie van de Dienst of het Product is opgenomen en/of waarmee een opdracht voor de Dienst of het Product wordt geplaatst of waarmee de Dienst of het Product wordt besteld of aanvaard. 

Leverancier: Arkance Systems Netherlands B.V., gevestigd te (7604 PJ) Almelo aan Het Wendelgoor 11 en geregistreerd onder KvK-nummer 08159263. 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Afnemer en Leverancier waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn. 

Partij: iedere partij bij de Overeenkomst. 

Product: op grond van een Overeenkomst door Leverancier aangeboden, te leveren of geleverde zaak of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product, waaronder mede begrepen programmatuur. 

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 

Website: de website van Leverancier, raadpleegbaar op www.arkance-systems.nl 

Artikel 2. Toepasselijkheid Voorwaarden 

2.1 

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van Diensten en/of Producten door of namens Leverancier, op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen de Leverancier en de Afnemer, voor zover niet van deze voorwaarden door partijen nadrukkelijk is afgeweken. Voornoemde geldt voor zowel, mondelinge, elektronische als schriftelijke offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van Diensten en/ of Producten door of namens Leverancier. 

2.2. 

De Afnemer met wie eenmaal op deze Voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht met de toepasselijkheid daarvan op een later met Leverancier te sluiten Overeenkomst in te stemmen. 

2.3 

Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende Voorwaarden van de Afnemer of van derden uitdrukkelijk uit. 

2.4 

De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze Voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze Voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden Partijen geacht een geldig vervangend beding overeen te zijn gekomen dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert. 

2.5 

Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen. 

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen 

3.1 

Alle aanbiedingen en offertes, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend. Uitingen van Leverancier (waaronder afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema’s, prijzen, prijslijsten, materiaallijsten, brochures en overige informatie op de Website met betrekking tot Diensten en/of Producten) zijn indicatief en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. 

3.2 

Een aanbod of offerte is maximaal 30 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. Na afloop van 30 dagen vervalt de aanbod of offerte automatisch. 

3.3 

Bijkomende werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de afgesproken prijs uit de aanbiedingen, offertes en gesloten overeenkomsten. Als de Afnemer deze wel verlangt, kan dit prijsverhogend werken. 

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst 

4.1 

Bestellingen die met het account van Afnemer worden geplaatst worden geacht te zijn geplaatst door Afnemer en zijn bindend. 

4.2 

Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Producten en/of Diensten. 

4.3 

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Leverancier. Zulks kan geschieden door de bevestiging van Leverancier van de bestelling van Afnemer, of door aanvang van de uitvoering van de bestelling door Leverancier. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de website, het Formulier, per e-mail of per sms dan wel vergelijkbare technologieën) of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk (per fax of brief) plaatsvinden. 

4.4 

Leverancier heeft het recht voorwaarden te verbinden aan het sluiten van een Overeenkomst, zoals bijvoorbeeld het vragen van een aanbetaling c.q. vooruitbetaling, of andere zekerheidsstelling, en kan zonder opgave van redenen een bestelling van Afnemer weigeren. 

Artikel 5. Prijzen en betaling 

5.1 

Prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW, andere overheidsheffingen en verzendkosten. 

5.2 

Indien Afnemer heeft gekozen voor betaling tegen factuur en Leverancier die mogelijkheid biedt, dient Afnemer binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te betalen, tenzij op de factuur een andere termijn is vermeld. 

5.3 

Alle betalingen van Afnemer dienen plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. 

5.4 

In geval van te late betaling door Afnemer is Leverancier zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is de wettelijke handelsrente verschuldigd. Daarnaast dient Afnemer alle kosten te vergoeden die Leverancier zal moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, met een minimum van €175,- inclusief btw, of indien dit hoger is, een minimum van 15% van de uitstaande som. 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud 

6.1 

Leverancier blijft eigenaar van alle fysiek geleverde Producten totdat Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Leverancier op grond van wat voor met Leverancier gesloten Overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten van de nakoming.  

6.2 

Voordat het eigendom is overgegaan op de Afnemer, is het Afnemer verboden de producten te verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 

6.3 

De Afnemer verplicht zich de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal. 

Artikel 7. Leveringstermijnen 

7.1 

Alle door Leverancier genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Leverancier bekend waren. 

7.2 

Leverancier spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Leverancier niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt Leverancier wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Afnemer haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld. 

7.3 

Leverancier is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Leverancier gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Leverancier en Afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden. 

Artikel 8. Klachten 

8.1 

De Afnemer dient een door Leverancier geleverd Product of verleende Dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken/ te beoordelen op eventuele tekortkomingen. 

8.2 

Beantwoordt een geleverd Product of verleende Dienst niet aan hetgeen de Afnemer redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Afnemer Leverancier daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

8.3 

De Afnemer geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Leverancier in staat is hierop adequaat te reageren. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid 

9.1 

Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. Leverancier is tevens niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat Afnemer de vervaardigde producten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. 

9.2 

Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade: 

(i) indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico dan wel; 

(ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar zijde. 

9.3 

Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld dan wel (ii) de verzekering niet uitkeert, en er toch sprake is van aansprakelijkheid van Leverancier, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van € 25.000,- of (indien de opdrachtsom lager is dan voornoemd bedrag) de opdrachtsom uit de Overeenkomst. 

9.4 

Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (een tekortkoming of onrechtmatig handelen/nalaten van) uitvoerende partijen en/of toeleveranciers, waaronder tevens begrepen het personeel van die dienstverleners en/of toeleveranciers, die Leverancier in verband met of ten behoeve van de uitvoering van – een onderdeel van – de overeenkomst heeft ingeschakeld. 

9.5 

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Afnemer jegens 

Leverancier heeft dienen binnen 12 maanden na het moment waarop Afnemer hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, schriftelijk door Leverancier te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan iedere (rechts)vordering komt te vervallen. 

Artikel 10. Overmacht 

10.1 

Tekortkomingen van Leverancier in de nakoming van de Overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de geldende wet- en regelgeving. 

10.2 

Tekortkomingen van Leverancier in de nakoming van de Overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming of andere natuurrampen, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het (openbaar) vervoer, storingen of uitval van digitaal netwerk en/of telefonie, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, werkonderbrekingen, pandemieën, brand, vorst, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet- levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan Leverancier toe te rekenen en geven Afnemer geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding. 

10.3 

Leverancier behoudt zich – in het geval van een overmachtssituatie – het recht voor haar verplichtingen op te schorten tot het moment dat nakoming weer mogelijk is. 

10.4 

Indien een overmachtssituatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de 

Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend. Leverancier is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd. 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

11.1 

Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten. 

11.2 

Ten aanzien van geschillen tussen Leverancier en Afnemer is de bevoegde rechter van de Rechtbank 

Overijssel, locatie Almelo exclusief bevoegd. 

2                                    TRAININGSVOORWAARDEN 

De in dit hoofdstuk “Trainingsvoorwaarden” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze Voorwaarden, van toepassing indien Leverancier Diensten op het gebied van trainingen/ cursussen verleent. 

Artikel 12. Trainingen 

12.1 

Voor zover de dienstverlening van Leverancier bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training, kan Leverancier steeds vóór de aanvang daarvan de ter zake verschuldigde betaling verlangen. 

12.2 

Een aanmelding voor een training is bindend na bevestiging door Leverancier. Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Leverancier aanleiding geeft, is Leverancier gerechtigd de opleiding, cursus of training te combineren met één of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden. 

12.2 

Bij minder dan drie aanmeldingen door Afnemer is Leverancier gerechtigd de training te annuleren, te combineren met een andere training, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden. 

12.3 

Leverancier behoudt zich het recht voor de locatie van de training te wijzigen. 

12.4 

Leverancier is gerechtigd zo nodig organisatorische en inhoudelijke wijzigingen in een training aan te brengen. 

12.5 

Een annulering dient altijd schriftelijk en voorafgaand aan de training of het betreffende onderdeel daarvan te geschieden. Annulering en/of niet-verschijning doen geen afbreuk aan de verplichtingen die Afnemer op grond van de Overeenkomst heeft. Ingeval van annulering door Afnemer staat het ter beoordeling van Leverancier of een verzoek tot toezending van trainingsmateriaal wordt ingewilligd. 

12.6 

De volgende kosten worden door Leverancier bij Afnemer in rekening gebracht en dient door Afnemer bij annulering van de inschrijving aan Leverancier te worden voldaan: 

– Annulering tot 2 weken voor aanvang van de training: 25% van de trainingsprijs; 

– Annulering binnen 2 weken voor aanvang van de training: 50% van de trainingsprijs; 

– Annulering binnen 48 uur voor aanvang van de training: 75% van de trainingsprijs; 

– Annulering binnen 6 uur voor aanvang van de training en later: 100% van de trainingsprijs. 

12.8 

Leverancier kan, uitdrukkelijk onverlet zijn overige rechten, deelnemers uitsluiten van deelname indien Afnemer heeft nagelaten voor tijdige betaling zorg te dragen. 

12.9 

Leverancier behoudt zich nadrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom op de documentatie en het trainings-, toets- en examenmateriaal voor. Het is Afnemer niet toegestaan gegevens of gedeelten uit de verstrekte documentatie en/of trainings-, toets- of examenmateriaal en/of uittreksels van het verstrekte trainings-, toets- of examenmateriaal openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen 

3                                    DIENSTVERLENING 

De in dit hoofdstuk “Dienstverlening” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze Voorwaarden, van toepassing indien Leverancier diensten verleent, zoals advisering, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, ondersteuning, het modelleren, ontwikkelen, implementeren of beheren van programmatuur of informatiesystemen en dienstverlening met betrekking tot netwerken. Deze bepalingen laten de in deze Voorwaarden opgenomen bepalingen betreffende specifieke diensten, zoals computerservice, de ontwikkeling van programmatuur en onderhoud, onverlet. 

Artikel 13. Dienstverlening 

13.1 

Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. 

Alle diensten van Leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. 

13.2 

Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Leverancier gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

13.3 

Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Leverancier gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Afnemer op te volgen. Leverancier is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen. 

13.4 

Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is Leverancier steeds gerechtigd na overleg met Afnemer deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties. 

13.4 

Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door Leverancier verleende diensten eens per kalendermaand achteraf verschuldigd. 

13.5 

De volgende kosten worden door Leverancier bij Afnemer in rekening gebracht en dient door Afnemer bij wijziging of annulering van de planning aan Leverancier te worden voldaan: 

– Annulering tot 2 weken voor aanvang: 25% van de totaalprijs; 

– Annulering binnen 2 weken voor aanvang: 50% van de totaalprijs; 

– Annulering binnen 48 uur voor aanvang: 75% van de totaalprijs; 

– Annulering binnen 6 uur voor aanvang: 100% van de totaalprijs; 

Artikel 14. Wijziging en meerwerk 

14.1 

Indien Leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van Afnemer werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Afnemer worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Leverancier. Van meerwerk is eveneens sprake indien een systeemanalyse, een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. Leverancier is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten 

14.2 

Afnemer aanvaardt dat door deze (meer)werkzaamheden of prestaties het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Afnemer en Leverancier, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Afnemer nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. 

14.3 

Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Leverancier Afnemer desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties. 

4                                    GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN PROGRAMMATUUR 

De in dit hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de 

Algemene Bepalingen van deze Voorwaarden, van toepassing op alle door Leverancier ter beschikking gestelde programmatuur. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door Leverancier te verstrekken nieuwe versies. Daar waar in dit hoofdstuk over programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld websites. 

Artikel 15. Gebruiksrecht 

15.1  

Leverancier verleent Afnemer het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. 

Afnemer zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. 

Onverminderd het overigens in deze Voorwaarden bepaalde omvat het gebruiksrecht van Afnemer uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren. 

15.2 

De programmatuur mag door Afnemer uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets anders is overeengekomen, gelden de verwerkingseenheid van Afnemer waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt. 

15.3 

Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Afnemer niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Afnemer gebruikt. Afnemer zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. Afnemer zal de programmatuur niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘time-sharing’). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Afnemer ter beschikking gesteld, ook niet indien Afnemer bereid is voor deze terbeschikkingstelling een financiële vergoeding te voldoen. Afnemer erkent dat de broncode een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van Leverancier bevat. 

15.4 

Onverwijld na het einde van het gebruiksrecht van de programmatuur zal Afnemer alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Leverancier retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat Afnemer bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Afnemer van zodanige vernietiging Leverancier onverwijld schriftelijk melding maken. 

Artikel 16. Aflevering, installatie en acceptatie 

16.1 

Leverancier zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan 

Afnemer afleveren en, indien een door Leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de programmatuur bij Afnemer installeren. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Afnemer zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie. 

16.2 

Indien tussen Partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt Afnemer de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en andere gebreken, onverminderd de verplichtingen van Leverancier ingevolge de garantie. 

16.3 

Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van programmatuur en het recht tot gebruik van de programmatuur verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door Leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie. 

Artikel 17. Garantie 

17.1 

Leverancier zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Leverancier zijn gemeld. Leverancier garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van Afnemer is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Leverancier volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. Leverancier kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Afnemer of van andere niet aan Leverancier toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien Afnemer zonder schriftelijke toestemming va Leverancier wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden. 

17.2 

Herstel van fouten zal geschieden op een door Leverancier te bepalen locatie. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. 

17.3 

Leverancier heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat. 

Artikel 18. Programmatuur van toeleverancier 

18.1 

Indien en voor zover Leverancier programmatuur van derden aan Afnemer ter beschikking stelt, zullen, mits dat door Leverancier schriftelijk aan Afnemer is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Afnemer aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor Afnemer ter inzage bij Leverancier en Leverancier zal deze voorwaarden aan 

Afnemer op zijn verzoek kosteloos toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Afnemer en Leverancier om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden onverkort. 

5                                    VERKOOP VAN PRODUCTEN 

De in dit hoofdstuk “Verkoop van Producten” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene 

Bepalingen uit deze Voorwaarden, van toepassing indien Leverancier Producten aan Afnemer verkoopt. 

Artikel 19. Selectie van apparatuur, aflevering en risico 

19.1 

Afnemer draagt het risico van de selectie van de gekochte Producten. Leverancier staat er niet voor in dat de Producten geschikt is voor het door Afnemer beoogde gebruik, tenzij in de schriftelijke koopovereenkomst tussen partijen de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd. 

19.2 

De door Leverancier aan Afnemer verkochte Producten zal aan Afnemer worden afgeleverd op de plaats van het magazijn van Leverancier. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal 

Leverancier de aan Afnemer verkochte apparatuur afleveren of doen afleveren op een door Afnemer aan te wijzen plaats. Leverancier zal Afnemer zo mogelijk tijdig vóór de aflevering in kennis stellen van het tijdstip waarop hij of de ingeschakelde vervoerder voornemens is de apparatuur af te leveren. De door Leverancier aangegeven aflevertijden zijn steeds indicatief. 

19.3 

Aflevering van apparatuur geschiedt op de overeengekomen plaats tegen de overeengekomen koopprijs. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn in de koopprijs van de apparatuur niet begrepen de kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke voorzieningen e.d. 

19.4 

Het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de apparatuur gaat over op Afnemer bij aflevering aan Afnemer. Indien ten behoeve van de aflevering, al dan niet op verzoek of instructie van Afnemer, gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, gaat het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de apparatuur echter reeds over op Afnemer op het moment van afgifte van de apparatuur aan de vervoerder. 

19.5 

Leverancier zal de apparatuur verpakken volgens de bij hem geldende gebruikelijke maatstaven. 

Indien Afnemer een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening zijn. Afnemer zal met verpakkingen die vrijkomen bij de door 

Leverancier geleverde producten, handelen op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften. Afnemer vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden wegens niet naleving van dergelijke voorschriften. 

Artikel 20. Apparatuur van toeleverancier 

20.1 

Indien en voor zover Leverancier apparatuur van derden aan Afnemer levert, zullen, mits dat door 

Leverancier schriftelijk aan Afnemer is meegedeeld, voor wat betreft die apparatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. Afnemer aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor Afnemer ter inzage bij Leverancier en Leverancier zal deze aan Afnemer kosteloos op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Afnemer en Leverancier om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Voorwaarden onverkort.